CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Bùi Hoài Linh (10/9/1988)

Học B2

Duong Quốc Toàn (1/9/1989) 

Học B2

Nguyễn Ngọc Huy 1991

Thi dấu C

Thái Kim Tùng (29/01/1989) 

Học B2

Cao Lê Thiên Nga (26/03/1992)

Học B2

Trương Thanh Nhân (26/6/1993)

  Học B2

Lê Thanh Sơn (01/01/1978) 

Học B2

Thầy Võ Đình Lai (1993) 

Học B2, đã lấy bằng cách đây 2 tháng

Lâm Anh Tây

Học B2, đã lấy bằng cách đây 6 tháng